Privacybeleid

1. Inleiding

Wij hechten groot belang aan de veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen verlies, inbreuk, fouten, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde verwerking. Met deze mededeling inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Wij verzoeken u deze gegevensbeschermingsverklaring zorgvuldig te lezen, aangezien zij belangrijke informatie bevat over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze verklaring inzake gegevensbescherming en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud ervan en met de verwerking zelf. 

2. Toepassingsgebied

Deze mededeling inzake gegevensbescherming is van toepassing op alle door ons verleende diensten en meer in het algemeen op alle door ons en onze dochterondernemingenverrichte activiteiten. 

3. Verantwoordelijke voor de verwerking en de verbintenissen

JAMAR SRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Parc Créalys 5032 Isnes, en waarvan het ondernemingsnummer BE 0401.400.945 is, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, alsmede aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) vanaf de inwerkingtreding daarvan op 25 mei 2018. 

4. Persoonlijke gegevens

Afhankelijk van uw activiteiten en de relatie met ons bedrijf, verstrekt u ons de volgende persoonsgegevens: uw identiteit en contactgegevens (naam, titel, adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoon). Voor bepaalde bijzondere wettelijke verplichtingen (bv. elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-verklaring van werkzaamheden) kan het zijn dat u ons aanvullende gegevens moet verstrekken om uw aanwezigheid te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosa-nummer). Het is mogelijk dat ook andere persoonsgegevens, zoals uw geboortedatum, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, beroep, enz. moeten worden verstrekt. Wij willen erop wijzen dat u verantwoordelijk bent voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer actueel zijn, verzoeken wij u ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken, maar begrijpt dat het onmogelijk zal zijn bepaalde diensten aan te bieden of samen te werken indien u niet instemt met het verzamelen en verwerken van bepaalde gegevens.

5. De doeleinden van de verwerking en de rechtsgrondslag

5.1. Klantgegevens

In het kader van onze diensten en activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteit en de contactgegevens van onze cliënten en opdrachtgevers, hun personeel, werknemers, agenten en alle andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van overeenkomsten met onze klanten, klantenbeheer, boekhouding en direct-marketingactiviteiten, zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgrondslagen zijn de uitvoering van een contract, de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons rechtmatig belang.

5.2. Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteit en de contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, alsook van hun eventuele (onder)aannemers, hun personeel, werknemers, agenten en alle andere relevante contactpersonen. De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en directe prospectieactiviteiten, zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgrondslagen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de aangifte van werken 30 bis, de presentielijst of andere verplichtingen bij openbare aanbestedingen, etc.) en/of ons gerechtvaardigd belang. Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden, indien van toepassing, de E-ID-gegevens of het Limosa-nummer verwerkt.

5.3. Personeelsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en salarisbeheer. Vanwege de specifieke aard ervan wordt deze verwerking afzonderlijk en meer in detail behandeld in een gegevensbeschermingsbeleid voor werknemers. 

5.4. Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel, verwerken wij ook persoonsgegevens van andere personen, zoals nieuwe klanten/prospects, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van architecten, ingenieurs, deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerking zijn in het belang van ons bedrijf, direct marketing en public relations. De rechtsgrondslag is ons rechtmatig belang of in sommige gevallen de uitvoering van een contract.

6. Duur van de behandeling

Persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt gedurende een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en de (contractuele of andere) relatie tussen ons. Gegevens van klanten en leveranciers of onderaannemers worden in ieder geval uit onze systemen verwijderd na een periode van elf jaar na beëindiging van het contract, of na afloop van het project, met uitzondering van persoonsgegevens die wij verplicht zijn langer te bewaren op grond van specifieke wetgeving of in geval van een aanhangig geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

7. Rechten

In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, delen wij u mee dat u de volgende rechten hebt:   

Recht van toegang: u hebt het recht om kosteloos de gegevens in te zien die wij over u bewaren en na te gaan waarvoor ze worden gebruikt.

Recht op correctie: u hebt het recht op correctie (rechtzetting) van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, alsook het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. 

Recht op gegevenswissing of -beperking : U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen en de verwerking van dergelijke gegevens te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij kunnen echter het wissen of beperken van gegevens weigeren die voor ons noodzakelijk zijn, bv. voor de loonverwerking, het nakomen van een wettelijke verplichting, de uitvoering van het contract of ons rechtmatig belang, op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt het recht deze gegevens door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.

Recht van bezwaar: u hebt het recht om op zwaarwegende en gerechtvaardigde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst of ons rechtmatig belang, mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht om toestemming in te trekken: Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op voorafgaande toestemming, hebt u het recht om deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan alleen worden verwerkt indien wij over een andere rechtsgrondslag beschikken.

Automatische besluiten en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van persoonsgegevens geen profilering inhoudt en dat u niet zult worden onderworpen aan volledig geautomatiseerde besluiten. U kunt uw bovengenoemde rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek, vergezeld van een bewijs van uw identiteit, te richten aan onze maatschappelijke zetel of aan het volgende e-mailadres: "info@jamar.pro". Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig worden verwerkt, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Als u echter van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd en dat er binnen ons bedrijf niet naar u wordt geluisterd, kunt u ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, rue de la Presse 35, 1000 Brussel (e-mail: commission@privacycommission.be).   

8. Doorgifte van gegevens aan derden

Bepaalde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door derden in het kader van diensten die namens ons en uitsluitend op basis van onze instructies worden verleend, zoals onze IT- en communicatiedienstverleners, het bedrijfssecretariaat, accountants, alsmede door de overheid (bijvoorbeeld in het geval van de 30bis-verklaring van werkzaamheden, elektronische aanwezigheidsregistratie of voor de gunning van overheidsopdrachten). Indien een of meer van de derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") is gevestigd, worden persoonsgegevens alleen doorgegeven aan derde landen met een passend beschermingsniveau. De werknemers, bestuurders en/of vertegenwoordigers van voornoemde dienstverleners of instellingen, alsmede de door hen aangewezen gespecialiseerde dienstverleners, zijn verplicht het vertrouwelijke karakter van uw persoonsgegevens te eerbiedigen en mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt.   

Indien nodig kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derden. Dit kan alleen gebeuren in geval van een gedeeltelijke of volledige reorganisatie van het bedrijf, indien onze activiteiten worden overgedragen of indien wij failliet worden verklaard. Het is ook mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven op grond van een rechterlijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. In dat geval zullen wij alles in het werk stellen om u vooraf op de hoogte te brengen van een dergelijke bekendmaking aan andere derden. U erkent en begrijpt echter dat dit onder bepaalde omstandigheden technisch of commercieel niet haalbaar kan zijn, of dat er wettelijke beperkingen kunnen gelden. Wij zullen uw persoonsgegevens onder geen enkele omstandigheid verkopen, noch ter beschikking stellen aan direct-marketingbureaus of soortgelijke dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. Technische en organisatorische maatregelen

Uw persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Wij stellen alles in het werk om de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij kunnen echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een onjuist of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde. 

10. Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en agenten, aan wie wij de in deze mededeling beschreven verplichtingen opleggen. 

11. Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatienota over ons beleid inzake gegevensbescherming nog vragen hebt over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen per post op ons hoofdkantoor of per e-mail op het volgende adres: " info@jamar.pro".